28.05.2016 – Vanredna skupština akcionara

28.05.2016. godine održaće se Vanredna skupština akcionara Poslovno logističkog centra Morača AD Podgorica u prostorijama društva u ulici 8. Marta br 55 u 10:00 časova.

Odbora direktora je na sjednici održanoj 18.03.2016. godine donio odluku o sazivanju Vanredne skupštine akcionara sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje informacije o jedinstvenom spisku akcionara „PLC MORAČA“ AD Podgorica i izbor radnih tijela.
  2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara „PLC MORAČA“ AD Podgorica od 03.07.2015. godine.
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni imovine „PLC MORAČA“ AD Podgorica, iz decembra 2015. godine.

Kvorum za Skupštinu akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka iz tačaka 1 i 2 predloženog dnevnog reda se donosi većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića.

Materijali za predstojeću Skupštinu akcionara biće dostupni akcionarima društva, najkasnije 20 dana prije održavanja Skupštine, i to u sjedištu društva, ulica 8. Marta br.55, Podgorica, svakog radnog dana u vremenu od 7:00 do 14:00 časova.

Samo akcionari koji su na spisku akcionara na dan pribavljanja spiska akcionara od CDA (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu prisustvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara i potpisivanje liste prisutnih vrši će se dan Skupštine, u vremenu od 9:00 – 10:00 časova, u prostorijama društva.

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom. Akcionar može opunomoćiti drugo lice da ga zastupa na Skupštini akcionara, osnovu punomoćja koje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na 020/662-319.