28.05.2016 – Redovna skupština akcionara

28.05.2016. godine održaće se Redovna skupština akcionara Poslovno logističkog centra Morača AD Podgorica u prostorijama društva u ulici 8. Marta br 55 u 11:00 časova.

Odbora direktora je na sjednici održanoj 18.03.2016. godine donio odluku o sazivanju Redovne skupštine akcionara sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje informacije o jedinstvenom spisku akcionara „PLC MORAČA“ AD Podgorica i izbor radnih tijela.
  2. Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara „PLC MORAČA“ AD Podgorica od 30.11.2015.godine;
  3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „PLC MORAČA“ AD Podgorica za 2015. godine sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja;
  4. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2016. godinu;
  5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora „PLC MORAČA“ AD Podgorica;
  6. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora „PLC MORAČA“ AD Podgorica;
  7. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti

Kvorum za Skupštinu akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke iz tačaka 1, 2, 3, 4, 6 i 7 dnevnog reda se donose većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Odluka iz tačke 5 dnevnog reda se donosi po kumulativnom principu što znači da svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, tako da će za članove Odbora direktora biti izabrani kandidati koji osvoje najveći broj glasova. Odluka iz tačke 8 predloženog dnevnog reda se donosi glasovima akcionara koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja glasova, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Materijali za predstojeću Skupštinu akcionara biće dostupni akcionarima društva, najkasnije 20 dana prije održavanja Skupštine, i to u sjedištu društva, ulica 8. Marta br.55, Podgorica, svakog radnog dana u vremenu od 7:00 do 14:00 časova.

Samo akcionari koji su na spisku akcionara na dan pribavljanja spiska akcionara od CDA (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu prisustvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara i potpisivanje liste prisutnih vrši će se dan Skupštine, u vremenu od 9:00 – 10:00 časova, u prostorijama društva.

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom. Akcionar može opunomoćiti drugo lice da ga zastupa na Skupštini akcionara, osnovu punomoćja koje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na 020/662-319.